Seu electrònica

Data i hora oficials
22/6/2017  22:38

Sol·licitud de preinscripció i matrícula

 Explicació del tràmit/servei:

La preinscripció és el procés d’admissió d’alumnes en centres sufragats amb fons públics en tots els nivells educatius, des de les llars d’infants fins a la formació professional de grau superior. Aquest procés comprèn un període de preinscripció i un altre de matriculació:

  • Durant el període ordinari de preinscripció és quan es demana ser admès/a en els centres educatius
  • Aquest període comença amb la presentació de sol·licituds i finalitza amb la publicació de les llistes d’admesos
  • Un cop admès/a s’ha de procedir a formalitzar la matrícula al centre corresponent

Qui ha de realitzar-la?

Poden presentar sol·licitud de preinscripció a centres sufragats amb fons públics els alumnes de divuit anys o més o les famílies amb infants o joves menors d’edat.

Quan s’ha de fer?

El calendari de preinscripció varia en funció de l’ensenyament demanat. Podeu consultar el calendari de preinscripcions i matriculacions de tots els nivells de l’ensenyament al web:http://www.gencat.cat/.

Per les preinscripcions del curs 2017-18 al segon cicle d’Educació Infantil, d’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) en centres sufragats amb fons públics, podeu consultar el calendari  en aquest enllaç

Calendari: Els terminis de presentació de sol·licituds són del 30 de març al 7 d’abril, per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Com realitzar la preinscripció?

En primer lloc, cal conèixer l’oferta educativa. És necessari saber quines escoles o instituts hi ha al municipi, les seves zones d’influència, els nivells impartits, els serveis que ofereixen, el projecte de centre i el seu caràcter.

Presentar la sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud especificant per ordre de preferència, els centre/s on es vol cursar estudis.

Podeu descarregar en aquest enllaç la sol·licitud pel segon cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria. 

On es pot presentar la sol·licitud?

La sol·licitud i la documentació que l'acompanya s'han de presentar preferentment al centre demanat en primer lloc. També es poden presentar a l'OME (Pl. Major, 1). A la sol·licitud haureu de consignar els codis dels centres als quals opteu.

Criteris, documentació i normativa

Per a qualsevol dubte o per a més informació, podeu adreçar-vos a:

Oficina Municipal d'Escolarització (OME)
Pl. Major, 1
25200 Cervera
Telèfon: 973 53 00 25
Adreça electrònica: educacio@cerverapaeria.cat

Àrees d'influència d'un centre educatiu

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

A efectes d'aplicació del criteri de proximitat a un centre, quan el nombre de sol·licituds és superior al de llocs escolars disponibles, es delimiten àrees d'influència. Adjunt es mostren les àrees corresponents al curs 2016-2017.