Seu electrònica

Data i hora oficials
20/4/2018 16:33

Contractació administrativa

Òrgan de contractació

De conformitat amb els Estatuts del Consorci AOC i amb la seva normativa interna reguladora, s’estableix que la Comissió Executiva actuarà com a òrgan de contractació quan els imports de la contractació siguin superiors a 300.000,00 €. Per sota d’aquest import, podran actuar, d’acord amb les delegacions o atribucions que es puguin acordar, el President de la Comissió Executiva i el director gerent del Consorci.

Delegacions de competències en matèria de contractació del sector públic:

Perfil de contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual del Consorci AOC amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, com estableix l'art. 53 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Accés al perfil del contractant del Consorci AOC.

Models de documents

La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública de la informació.

Els textos que s'ofereixen en aquesta pàgina són models de documents, catalogats segons el tipus i la fase de la licitació, a disposició dels licitadors. 

Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI)

Notificacions electròniques

Certificats tributaris, de la Seguretat Social i Impost d'activitats econòmiques (IAE)

Dades d'identitat

Sol·licitud de presentació de documents

Declaració responsable