Seu electrònica

Data i hora oficials
22/11/2017  8:27

Calendari Inhàbils

Calendari de Festes Oficials 2017 a Igualada

Dies inhàbils

De conformitat amb l'article 30 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per l'any 2017.

Festes Generals

ORDRE TSF/137/2016 de 30 de maig

DOGC 6.06.16

6 de gener (Reis)

14 d'abril (Divendres Sant)

17 d'abril (Dilluns de Pasqua Florida)

1 de maig (Festa del Treball)

24 de juny (Sant Joan)

15 d'agost (l'Assumpció)

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

 

Festes Locals

ORDRE TSF/341/2016 de 30 de novembre

DOGC 23.12.16

18 d'abril (St Crist d'Igualada) Festa Local

28 d'agost (Festa Major) Festa Local

 

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els dissabtes, els diumenges i els dies declarats festius (Llei 39/2015, d'1 d'Octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)

 

Cómput de terminis

El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol II de la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

 

LLEI 30/ 21992, DE 26 DE NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ

 

De conformitat amb la DT3ª DF7ª de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques  als procediments iniciats amb ANTERIORITAT al 2 d’octubre de 2016 els hi seran d’aplicació l'article 48 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en la seva conseqüència pels procediments iniciats amb anterioritat al 2 d'octubre de 2016, els dissabtes es consideren hàbils

El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Títol IV de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Publics