Seu electrònica

Data i hora oficials
18/12/2017  17:33

Retribució i compensacions pels càrrecs electes

RETRIBUCIÓ I COMPENSACIONS PELS CÀRRECS ELECTES

 El 26 de juny de 2015, el Ple reunit en sessió extraordinària, acorda la següent proposta:

 

Proposta de l'alcaldia sobre el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes

1. ANTECEDENTS

PRIMER. El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. 

SEGON. Es considera necessari l’establiment del règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la retribució que comporta.

2. FONAMENTS DE DRET 

De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.

En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

 3. PROPOSTA AL PLE 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:

 

PRIMER. Establir que, amb efectes d’1 de juliol  de 2015, s'estableixi el següent règim de dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:

 

 

Nom i cognoms

Règim de dedicació

Percentatge de dedicació

Retribució (euros bruts anuals)

Joan Güell i Serra

Parcial

75%

13.129,29€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 

TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la corporació.

 

 


 

Com es fixa la quantia retribuïda i com es sufraga?


L’any 2008 el govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, va establir el règim d’atribució de les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre d’habitants i els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de l’alcalde/essa o, d’altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Cada any, la Generalitat publica una ordre de convocatòria en la qual s’indica la compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament, segons el número d’habitants inscrits al Padró d’acord amb els trams establerts; en el cas de Vimbodí i Poblet inclòs dins el tram de 501 a 2000 habitants.
L’import màxim anual (corresponent a 12 mesos de dedicació completa) compensable o subvencionable d’acord amb el Decret i el tram és de: 17.505,72€ anuals (1.458,81€/mensuals).
A Vimbodí i Poblet s'acorda fixar la retribució de l'electe en base a l'import anteriorment mencionat.
Actualment, la LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL fixa com a límit màxim legal a percebre en concepte de “Règim retributiu dels membres de les corporacions locals” per municipis de menys de 1.000 habitants, 30.000€ anuals per una dedicació màxima del 75% de jornada.

Import percebut Vimbodí i Poblet 75% jornada 13.129,29€
Límit que fixa LRSAL 75% jornada 30.000€

 


Indemnitzacions per locomoció i dietes dels membres electes:

Les bases pressupostàries aprovades pel Ple determinen:
“Base 25. Retribucions, indemnitzacions per locomoció i dietes dels membres electes
D'acord amb el que estableix l'article 75.1 de la Llei 7/1985, el règim jurídic, estatutari i de retribució específic dels membres electes de la corporació és l’establert en l’acord del Ple de l'Ajuntament del dia 25/04/2013.
En tot cas es pagaran així mateix les dietes corresponents en la quantia individual que aquí s'expressa:
a) L’Alcalde rebrà una nòmina d’acord amb l’import establert per la convocatòria de subvencions per retribucions de càrrecs electes pel 100% de la jornada, (en aquests moments 17.500.-€/any).
b) Es pagaran les despeses de locomoció amb vehicle particular a 0,19.-€ quilòmetre.
c) Les dietes per trasllats fora de la localitat de l’Alcalde, dels membre de la Corporació i del personal al seu servei, seran: 27,67.-€ dia i 45.-€ si és fora de la província.
d) Per les assistències als Plens Municipals, es pagarà una dieta de 0.-€/sessió/regidor.
e) Per les assistències a la Comissió Especial de Comptes, es pagarà una dieta de 0.-€/sessió/regidor.”